Ortaokul

ÜNİVERSİTE HEDEFİNİN İLK ROTASI ORTAOKULDA PLANLANMAYA BAŞLANIR!  

Amacımız:

Değişen dünya düzeninde geleceği şekillendirebilecek bilgiye sahip nesilleri eğitimle donatmaktır. Zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşayan gelişim çağındaki ortaokul öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını öğretim programlarına uygun olarak planlamak ve uygulamaktır. Okulumuzda verilen eğitim ile öğrencilere hayata dair anlamlar kazandıracak bilgileri keşfetme yolları açılır ve ilgi alanlarının desteklenerek gelişmesine imkân verilir.

Hedeflerimiz 

 • Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kişi haklarına saygılı bireyler yetiştirmek
 • Ortaokul seviyesinde öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını sağlamak,
 • Öğrencilerin başarısını arttıracak çalışmalar yürütmek,
 • Öğrencilerimizin anadilini ve iki yabancı dili doğru ve akıcı kullanabilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin teknolojik olarak donanımlı bireyler olmasını ve bu alandaki gelişmeleri takip edebilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar planlamak ve bunları uygulamak,
 • Öğrencilerimizin sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını sağlamak,
 • Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine yardımcı olmak,
 • Kendisiyle ve çevresiyle ilgili tüm konularda bilimle hareket edebilen, özgüveniyle fikirlerini söyleyen, dinleme ve iletişim kurabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir

Altınşehir Ortaokulları’nda Akademik Program 

 • Türkçe 

Öğrencilerin Hayat Boyu Kullanabilecekleri Dinleme-İzleme, Konuşma-Okuma Ve Yazma İle İlgili Dil Becerilerini Ve Zihinsel Becerileri Kazanmaları, Bu Becerileri Kullanarak Kendilerini Bireysel Ve Sosyal Yönden Geliştirmeleri, Etkili İletişim Kurmaları, Türkçe Sevgisiyle İstek Duyarak Okuma Ve Yazma Alışkanlığı Edinmelerini Sağlayacak Şekilde Bilgi, Beceri Ve Değerleri İçeren Bir Bütünlük İçinde Olmalarını Amaçlar.

 • Matematik 

Öğrencilerimize Günlük Hayatın Gerektirdiği Matematik Bilgi Ve Becerilerini Ve Çevresindeki Olayları Problem Çözme Atmosferi İçinde Ele Alan Bir Düşünme Biçimi Geliştirme Becerisi Kazandırmayı Hedefler. Okulumuzda Matematik Öğretiminin Amacı, Öğrencilerin Düzeylerine Uygun Gerekli Matematik Bilgi Ve Becerileri Kazandırmak, Bunların Kullanıldığı Yer Ve Durumları Tanıtmak, Kazanılan Bilgi Ve Becerileri Uygulayabileceği Ortamlar Hazırlamaktır.

 • Fen Bilimleri

Keşfeden, Sorgulayabilen, Doğru Kararlar Verebilen, Yeni Teknolojileri Kullanabilen Ve Geliştirebilen Bireyler Olarak Yetiştirmeyi Hedefler. Sosyal Bilgiler Öğrencilerimizin Ülkemizi Tanımanın Yanında Dünyamızı Da Tanıyarak Farklı Coğrafyaları Öğrenmesini Ve Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Önemini Anlamasını, Atatürk Sevgisinin Bireyde Var Olmasını Amaçlar.

 • 5. Sınıf İngilizce Hazırlık Programı

Ağırlıklı anadili İngilizce olan öğretmenlerle 5. sınıflarımızda  İngilizce  Hazırlık Programımız öğrencilerimize yabancı dil  ortaokula başlarken   akıcı bir yabancı dil kullanımı ve kendilerini geliştirme  konusunda fırsatlar sunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı ve uluslararası ilişkilerin hızla arttığı günümüzde yabancı dil bilmenin önemi daha da artmış ve en az bir yabancı dil bilgisi, bireylerin mutlaka sahip olması gereken beceriler arasında yer almıştır.

Öğrencilerimizin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak üzere Altınşehir Okulları 5. sınıflarında ağırlıklı ingilizce programını  öğrencilerine sunar ve her geçen gün  yabancı dil eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar okulumuzun Yabancı Diller Departmanında  sürdürülmektedir.

Okulumuz 5.sınıflarımızda İngilizce dilini kullanma ve öğretmek amacıyla yoğun bir program uygulanmaktadır.

Bu amaçla haftada 12 saat olan İngilizce dersilerimizin 6 saatini ana dili İngilizce olan bir öğretmenle devam ettirmekteyiz.Hatta bu sene neredeyse 10 saatimiz bu şekilde devam etmektedir.Önümüzdeki sene Native öğretmenlerimizin sayısında arttırıma gidilmesi önceliğimizdir.

Dil kullanımına yönelik olan skills derslerimiz hem İngilizce kullanımını teşvik etmektedir.

Ana ders Maincourse derslerimiz ise özellikle alt kademelerden eksikleri olan öğrencilerimizin eksiklerini gidermek amacıyla planlanmıştır.a

Özellikle 5.sınıfta İngilizce bu seneden itibaren 1.dönem sonuna kadar 1 sahne oyunu sergilemesi öğrencilerimizin zorunlu hale getirilmiştir.

Verilen video ve gazete ödevlerimizle öğrencilerimiz zorunlu olarak sürece dahil olmaktadır

 

 • İngilizce 

Altınşehir Eğitim Kurumları Felsefesi Doğrultusunda İngilizce Bölümü Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma Ve Eleştirel Düşünme Becerileri Kazandırmaya Yönelik Bir Programla Öğrencilerinin En İyi Şekilde İngilizce Öğrenmelerini Ve Konuşmalarını Amaçlar. 2.Yabancı Dil Okulumuzdaki 2. Yabancı Dil Programı, Ortak Bir Program Yürütülerek Öğrencilere Kendilerini İki Farklı Dilde İfade Etme Becerileri Kazandırırken Farklı Kültürleri Öğrenmelerini Ve Farklılıklara Saygı Duyarak Dünya Vatandaşı Olma Yolunda İlerlemelerini Hedefler.

 • Din Kültürü

İnsanlık Tarihi Boyunca Birey Ve Toplumlar Üzerinde Etkili Olan Dinin, Doğru Anlaşılıp Yorumlanmasına Katkıda Bulunulması, Öğrencilerin İnançlarını Akılla Bütünleştirmelerini, İnsanların Örf Ve Adetlerine Saygı Ve Hoşgörü Çerçevesinde Değerlendirmelerini, Din Ve Vicdan Özgürlüğünü Hedefler.

Ölçme & Değerlendirme ve Ödev Sistemi 

 • Günlük Ödevler: 

 • Akademik derslerden verilen günlük ödevler Ödev Çizelgesine yazılarak Cuma günü öğrencilere dağıtılır.
 • Tüm akademik derslerden 1 ders saati haftalık program içinde ödev kontrol saati olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde öğretmenler verilen ödevleri kontrol ederek cevaplandırır ve çözülemeyen soruları çözer.
 • Ödevlerini yapmayan öğrenciler K12 sistemine kaydedilir. Veliye mesajla bilgilendirme yapılır. Ödev yapmayan öğrenciler Rehberlik ve etüt öğretmenlerinin kontrolünde sosyal etkinlik derslerinden alınarak Ödev Tamamlama çalışmasına bırakılır.
 • Koçluk Ödevleri:

 • Her hafta koçluk ve sınıf öğretmenliği derslerinde koçlar tarafından verilen ödevlendirme programıdır.
 • Bu programda verilen ödevler deneme ve tarama sonucunda belirlenen kazanım çizelgelerindeki eksiklere göre koç veya sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. • Programda verilen ödevler bir sonraki hafta koçluk derslerinde kontrol edilerek idareye bilgi verilir.
 • Programa uymayan veya imzalı olmayan ödevlerle ilgili veli, idare tarafından bilgilendirilir.
 • Proje Ödevleri: 

 • Öğrencilerimiz 1.veya 2. dönem istediği en az bir dersten proje ödevi almakla yükümlüdür.
 • Proje ödevi konuları Kasım ayı içerisinde öğrencilerimize duyurulur. Hazırlanan proje ödevleri, 1.dönem Ocak ayı ve 2. dönem Nisan ayı içerisinde dersin öğretmenine teslim edilir.

Ölçme & Değerlendirme ve Etüt Sistemi 

 • Yazılıya Hazırlık Etütleri 

 • 5., 6. ve 7. sınıflarda Yazılıya Hazırlık Sınav sonuçlarında 70 puan altında kalan öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermek için yapılan etütlerdir. • 8.sınıflarda ise tüm öğrenciler yazılıdan bir hafta önce akşam etütlerinde yazılı konularının tekrarını yapar.
 • Hafta Arası Etütleri 

 • Haftalık ders programı içinde haftada iki ders saati uygulanan etütlerdir.
 • Öğrenciler kazanım değerlendirme–tarama– deneme sınavındaki çizgi altı sonuçlarına göre küçük gruplara ayrılırlar. Belirlenen gruplar etüt sınıfında Türkçe, Matematik, Fen B., Sosyal B. derslerinden konu anlatımı ve tekrarı çalışmaları yaparlar.
 • Öğrencilerin etüt alacağı dersler ve konularla ilgili bir hafta öncesinden k12 üzerinden ve ödev çizelgesiyle birlikte veliye bilgi verilir.
 • Hafta arası Akşam Etütleri 

 • 7. sınıflarda 2. dönemden itibaren haftada iki akşam 17.00 – 18.30 saatleri arasında akademik derslerden konu tekrarı ve 8.sınıfa hazırlık şeklinde yapılan etütleridir.
 • 8. sınıflarda öğretim yılı başından itibaren her hafta dört akşam 17.00 – 18.30 saatleri arasında soru çözümü ve konu tekrarı şeklinde yapılan LGS hazırlık etütleridir.
 • Hafta sonu Etütleri 

 • 5. ve 6. sınıflarda hafta sonu etütleri akademik dersler ve Yabancı Dil dersleri dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
 • 7. sınıflarda hafta sonu etütleri belirli bir programa göre akademik derslerde işlenen konuların soru çözümleri olarak yapılmaktadır.
 • 8. sınıflarda hafta sonu etütleri belirli bir programa göre akademik derslerden LGS soru çözüm etütleri olarak yapılmaktadır.

Sınav Sistemimiz 

 • Yazılı Sınavlar 

 • Yazılı sınavlar tüm derslerden 2 tane olmak üzere uygulanır. Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin derse ait en temel bilgi ve becerileri ölçülür tarama sınavlar
 • Zümreler tarafından soru bankasından seçilen sorulardan oluşturulan kurumsal sınavlardır.
 • Bu sınavlar 5, 6, 7.sınıflarda her dönem 2 ve 8. Sınıflarda her dönem 3 kez uygulanır. Deneme sınavları • deneme sınavları, farklı yayınlardan dönem başında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu sınavlar hafta sonu uygulanmaktadır.
 • Deneme sınavlarının sonuçları uygulandığı gün ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Cevap anahtarları sınıflara asılarak sorular derslerde çözülür.
 •  
 • Kazanım Değerlendirme Testleri 

 • Her hafta düzenli olarak uygulanır. Ders öğretmenleri tarafından sonuçlar değerlendirilip öğrenciye bilgi verilir.
 • Hafta içi etütleri tüm öğrenciler için her hafta bu sonuçlardaki kazanım eksiğine göre planlanır.
 • Yazılıya Hazırlık Quizleri 

 • Her dersin öğretmenince yazılılardan 2 hafta önce kendi derslerinde uygulanan küçük sınavlardır.
 • Bu sınavların sonuçlarına göre kazanım eksikleri Yazılı Sınavlardan bir hafta önce akşam Yazılıya Hazırlık Etütlerinde telafi edilir.

Altınşehir Ortaokullarında Öğrenci Kulüpleri

Yeteneği geliştiren, disiplini yaşam boyu sürdürülebilir yaşam alışkanlığı yapan sistem

Akademik başarı ve kariyer gelişimi, farklı kanallardan beslendiğinde, yetenekler kullanılabilir, geliştirilebilir kılındığında, yaşam performansını çok daha yükseliyor. İstiyoruz ki; geleceğin doktorları, avukatları, mühendisleri, iş insanları, kabiliyetleri doğrultusunda bir sporu, müziği veya sanatı teknik disiplinleriyle gerçekleştirebilir olsun. Daha da önemlisi mutluluk duyarak, hayat boyu nefes alabileceği bir alan açsın

BEDEN EĞİTİMİ – YÜZME

GÖRSEL SANATLAR – SERAMİK

MÜZİK – PİYANO

YAPAY ZEKA – KODLAMA

BEDEN EĞİTİMİ – YÜZME

Okulumuzdaki Beden Eğitimi Ve Yüzme Dersleri Öğrencilerimizin Yeni Nesillerin Temel Kaynağı Olan İnsana Fikren Ve Bedenen Sağlık Kazandıran Bir Etkinlik Olarak Planlanır. Bu İçerikle Hazırlanan Derslerimiz Hareketler Yolu İle Öğrencilerin Gelişimlerini Sağlayarak Her Öğrencinin Hareket Kapasitesinin En Üst Düzeye Ulaşmasına Yardımcı Olmayı Ve Öğrencilerimize En Doğru Şekilde Ve Sevdirerek Yüzmeyi Öğretmeyi Hedefler.

GÖRSEL SANATLAR – SERAMİK

Öğrencilerimizin Estetik Bakış Açısına Sahip, Görsel Algı Yeteneği Yüksek Bireyler Olarak Yetişmesi İçin Modern Ve Çağdaş Sanat Eğitimi Vermeyi Ve Seramik Dersleriyle Öğrencilerimize Üç Boyutlu Algının Önemini, Bakış Açılarının Farklılığını, El- Göz Koordinasyonlarını Geliştirmelerini Amaçlar.

MÜZİK – PİYANO

Okulumuzda Enstrüman Bilgisinin En Temelini Oluşturan Piyano Dersleri Öğrencilerimize Çalma-Dinleme Ve Yorumlama Becerileri Kazandırmayı Hedefler.

YAPAY ZEKA – KODLAMA

Öğrencilerimizin Problem Çözme, İletişim Kurma, Takım Çalışması, Planlama, Karar Verme Ve Değerlendirme, Yaratıcılık Ve Kritik Düşünme Becerilerini Geliştirmesini Ve Aynı Zamanda İnovatif Becerilerle Donatılmış Bireyler Olarak Değişen Dünyaya Ayak Uydurmalarını Hedefler.

Altınşehir Ortaokulları'nda Akademik Gelecek İçin Sağlam Temeller

Üniversite hedefinde liseye güçlü hazırlık

Özellikle son 5 yılda LGS'de önemli başarılara imza atan Altınşehir Ortaokulu, sadece akademik hedefleriyle değil, bireye değer katan entellektüel gelişimi güçlendiren programlarıyla da farklı.

Sohbet penceresi aç
Canlı Destek
Merhaba, 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?