Anaokulu

HEDEFLERİMİZ

Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Çocukların, yabancı dile duyarlılık, dil gelişimi, bilişsel-akademik, sosyal-duygusal, düşünme –problem çözme yeteneği, bedensel ve kişilik gelişiminin çoğunlukla %70’i bu yaş döneminde tamamlanmaktadır. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu ve kişilik gelişiminin oluştuğu bu dönemde çocuklarımızın kazandığı davranış kalıpları, beceriler hayat başarısının temellerini oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir eğitim programı ile eğitim hayatlarına başlamaları önemlidir.

Çocuklarımızın bireysel farklılıkları ve okulumuza mutlu ve isteyerek gelmeleri bizim ilk hedefimizdir. İlköğretime ve geleceğe Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hazırlanan çocuklarımız, özgüvenli, sosyal, öğrenmeye açık, kişilik gelişimini ve toplumsal davranış gelişimini tamamlamış, ailesine ve çevresine saygılı bireyler olarak yetişir.

ÇOCUK AKADEMİSİNDE YAŞAM

Sınıflarımız, öğrenci hareket etme özgürlüğünü temel almış büyüklükte olan 55 m2 genişliğinde ve güneş ışığını alan, yüksek tavanlı öğrencilerin yabancı dile duyarlı olabilecekleri dil renklerinde dizayn edilmiştir. Akıllı tahta, bilgisayar, internet bağlantısı büyük bir kaynak olarak çağdaş eğitime destek vermektedir. Spor alanlarımız ve sanat atölyelerimiz, yüzme havuzumuz, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla her zaman kullanıma hazırdır.

SINIFLARIMIZIN BULUNDUĞU BÖLÜM

• Ana binanın birinci katında yer almaktadır.
• Akademi bünyesinde tüm gün çocuklarımızın yararlanacağı;
• Revirimiz,
• Açık Oyun Bahçesi, Kış Bahçesi, Oyun Parkı-top havuzu
• Kapalı yüzme havuzu,
• Kapalı Spor Salonu
• Yeteneklerini keşfedecekleri Sanat Atölyeleri
• Londra Sokağı
• Piyano Sınıfı
• Deney Laboratuvarı
• Kodlama Laboratuvarı
• Kitap sevgisini kazanmaları için Okul Kütüphanesi bulunmaktadır.
Spor ve sanat alanında yapılan dersler, yeteneklerini keşfedebilecekleri dersliklerde ve atölyelerde faaliyet göster. Yemekhane bölümümüz, anaokulu öğrencilerimiz için renkli, eğlenceli ve fiziksel yapılarına uygun bir şekilde dizayn edilmiştir.

ÖĞRENME ETKİLERİ

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (KAVRAM VE SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI)
Okuma yazma etkinlikleri, çocukların yaşam deneyimleri sonucu edindikleri tüm birikimlerin beyinde organize edilmesiyle kazanılan bir süreç olduğu göz önünde tutularak planlanıp hazırlanmaktadır. Bu süreci desteklemek için okulumuzda bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alt yapıyı oluşturacak kavram, okuma yazmaya hazırlık (kalem tutma ve el becerilerini geliştirme) ve ses farkındalığı (fonolojik duyarlılık) çalışmaları yapılmaktadır.
PROJE ÇALIŞMALARI
Okulumuzda çocuklarımızın araştırarak, sorgulayarak, paylaşımda bulunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayan yapı inşa proje çizim ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Okul içi projeler konularımızla bağlantılı olup, yıl içerisinde sergilenmektedir.
FEN VE DOĞA -DENEY
Öğrencilerimizin farklı uyarıcılar ve nesneler sayesinde dikkatlerini daha uzun süre toplayabilmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, gözlem ve araştırma yaparak doğaya ve yakın çevrelerine daha fazla duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen etkinliklerdir şeklinde uygulanmaktadır. Deney çalışmalarımız laboratuvar alanlarında uygulanmaktadır.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimizin, Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesi sağlanmaktır. Bunların yanı sıra Türkçe dil etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi olan çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Bu doğrultuda kukla oyunları oynanarak, hikâye kitapları ve flaş kartlar kullanılarak, interaktif bilişim hikâye dinleme ve anlama etkinlikleri yapılarak, aynı zamanda okul kütüphanesi de kullanarak öğrencilerin farklı fiziksel ortamlarda, materyallerin de olduğu ilgilerini uyandırabilecek etkin öğrenme ortamlarından faydalanarak Türkçe dil etkinliği uygulanmaktadır.
OYUN
Oyun etkinlikleri kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda öğrencinin isteyerek hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyecek şekilde oyun merkezlerinde öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak oyunlarını oynamalarına fırsat verilerek öğretmen rehberliğinde gözlemlenerek yapılmaktadır.
SANAT ETKİNLİKLERİ
Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle öğrencilerimize yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler verilerek, yaratıcılığını daha iyi ortaya koyması sağlanarak çalışmalar yapması sağlanmaktadır.
MÜZİK
Belirli gün ve haftalar doğrultusunda öğrenilen şarkıların yanı sıra, ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı hareket ve dans gibi etkinlikler müzik etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bütün bu etkinlikler çocuklar için belirlenen hedeflere, müzik eğitimi yoluyla farklı bir yoldan ulaşma imkânı sağlanmaktadır.
AKIL OYUNLARI
Öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi sağlanmaktadır. Akıl oyunları dersi bireysel ve grup oyunları şeklinde belirlenen bir plan doğrultusunda uygulanmaktadır.

ÇOCUK AKADEMİSİNDE BRANŞ DERSLERİ

BRANŞ DERSLERİ KENDİ BRANŞINDAN MEZUN OLMUŞ KENDİ BRANŞINDA UZMAN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.
• SES FARKINDALIĞI DERSİ
• GÖRSEL SANATLAR
• SERAMİK
• MÜZİK
• PİYANO
• KODLAMA
• YÜZME/BEDEN EĞİTİMİ
• SATRANÇ
• BALE
• SPORTİF, BECERİ VE KOORDİSAYON
• YABANCI DİL –İNGİLİZCE(Bilingual System)
• LONDRA SOKAĞI
• DANS/HALK OYUNLARI DERSİ.

BİREYSEL ÖĞRENCİ TAKİBİ

Öğrencilerimiz anasınıfı hayatımıza dâhil oldukları andan itibaren en iyi şekilde gelişmeleri ve yetişmeleri için özenle, özveriyle, her öğrencinin kişisel ilgi alanlarını ölçen takip sisteminin yer aldığı ve ebeveynleri ile öğrenci durumlarının paylaşıldığı programlar doğrultusunda uyguladığımız ve fırsatlar yarattığımız çocuklarımız için hedeflenen bir işleyiş anlayışı içerisindeyiz. Öğrencilerimizin ilgili oldukları alanları takip ederek onları keşfetmek için sanat, spor ve yabancı dil alanlarında pedagojik formasyona sahip uzman kişiler tarafından takibi yapılmaktadır. Ayrıca sosyal-duygusal gelişim alanları da uzman psikolojik danışman tarafından yürütülmektedir.

AKADEMİK EĞİTİM MODELİMİZ

Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/görevi tamamlama, takım çalışması çok önemlidir. Bu amaçla deneyimleme fırsatı buldukları, fen ve teknolojiye duyarlı olmalarına fırsat veren, mühendislik ve matematiksel becerilerini eğlenerek oyun yolu ile materyallerin ve fiziki ortamların amacına uygun düzenlendiği laboratuvar ortamında sunulan STEM eğitim modeli uygulanmaktadır. STEM ( Science, Technology, Engineering ve Math’in (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kısaltılması olan bir kelimedir. Çocuk Akademisinde sorgulama, dönüşümlü düşünce ve disiplinler arası geçiş sistemi uygulanır ve ayrıca öğrencilerimizin olumlu benlik algısı kazanmaları desteklenir.DENEY ÇALIŞMALARI VE MATEMATİK EĞİTİMİ

MATEMATİK CİDDİ BİR İŞTİR OYUN OYNAMAYI GEREKTİRİR
• Okulöncesi dönem, çocuğun beyin gelişiminin önemli bir bölümünün tamamlandığı dönemdir. Bu dönemde çocuk sürekli çevresindekileri merak eder, araştırır. Matematik kavramlarını doğru yeterli ve yaşına uygun öğrenmesi, hem bilişsel gelişimini besler hem de hayat boyu alınan her türlü bilginin zihni tarafından doğru algılanmasını, sınıflandırmasını ve kullanılmasını sağlar. Bu doğrultuda okulumuzda matematik etkinlikleri planlanırken ölçme, ayırt etme, eşleştirme, gruplama, örüntü vb. çalışmalara yer verilmektedir. Çok çeşitli oyun ve materyallerle oyun yolu ile matematik etkinlikleri uygulanmaktadır.
• Çocuk Akademisinde öğrenciler gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yöneltilerek etkinlikler uygulanır. Çocuklar deney yaparak öğrenir. Bu şekilde bilimsel düşünme tekniklerini de öğrenmiş olur.
• Bu etkinlikler eğlenceli deneyler, araçları tanıma ve kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, fen -laboratuvar etkinlikleri, koleksiyonlar gibi çalışmalardır. Ayrıca programda belirlenen amaç ve kazanımlar bilişsel alan basamağında net bir şekilde belirlenmiş ve bu da okul öncesi matematik eğitimi müfredatı ve yıllık/günlük eğitim akış planlarına uyarlanarak alınmıştır.rek onları keşfetmek için sanat, spor ve yabancı dil alanlarında pedagojik formasyona sahip uzman kişiler tarafından takibi yapılmaktadır. Ayrıca sosyal-duygusal gelişim alanları da uzman psikolojik danışman tarafından yürütülmektedir.

SAĞLIK

SAĞLIKLI VE MUTLU ÇOCUKLAR
Altınşehir Okulları Çocuk Akademisi’nde çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle Akademi bünyesinde bulunan revirimizde hemşiremiz görev yapmaktadır. Ani gelişen rahatsızlıklarda ilk müdahale hemen yapılmakta ve gerektiğinde aileye haber verilerek tam teşekküllü sağlık kuruluşuna ulaştırılmaktadır. Günlük alınması gereken ilaçların takibi ve her hafta temizlik kontrolü de hemşiremiz tarafından yapılmaktadır