Öğrenme Etkileri

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (Kavram ve Ses Eğitimi Çalışmaları)

Okuma yazma etkinlikleri, çocukların yaşam deneyimleri sonucu edindikleri tüm birikimlerin beyinde organize edilmesiyle kazanılan bir süreç olduğu göz önünde tutularak planlanıp hazırlanmaktadır. Bu süreci desteklemek için okulumuzda bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alt yapıyı oluşturacak kavram, okuma yazmaya hazırlık (kalem tutma ve el becerilerini geliştirme) ve ses farkındalığı (fonolojik duyarlılık) çalışmaları yapılmaktadır.

PROJE ÇALIŞMALARI

Okulumuzda çocuklarımızın araştırarak, sorgulayarak, paylaşımda bulunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayan yapı inşa proje çizim ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Okul içi projeler konularımızla bağlantılı olup, yıl içerisinde sergilenmektedir.

FEN VE DOĞA -DENEY

Öğrencilerimizin farklı uyarıcılar ve nesneler sayesinde dikkatlerini daha uzun süre toplayabilmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, gözlem ve araştırma yaparak doğaya ve yakın çevrelerine daha fazla duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen etkinliklerdir şeklinde uygulanmaktadır. Deney çalışmalarımız laboratuvar alanlarında uygulanmaktadır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerimizin, Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesi sağlanmaktır. Bunların yanı sıra Türkçe dil etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi olan çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Bu doğrultuda kukla oyunları oynanarak, hikâye kitapları ve flaş kartlar kullanılarak, interaktif bilişim hikâye dinleme ve anlama etkinlikleri yapılarak, aynı zamanda okul kütüphanesi de kullanarak öğrencilerin farklı fiziksel ortamlarda, materyallerin de olduğu ilgilerini uyandırabilecek etkin öğrenme ortamlarından faydalanarak Türkçe dil etkinliği uygulanmaktadır.

OYUN

Oyun etkinlikleri kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda öğrencinin isteyerek hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyecek şekilde oyun merkezlerinde öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak oyunlarını oynamalarına fırsat verilerek öğretmen rehberliğinde gözlemlenerek yapılmaktadır.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle öğrencilerimize yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler verilerek, yaratıcılığını daha iyi ortaya koyması sağlanarak çalışmalar yapması sağlanmaktadır.

MÜZİK

Belirli gün ve haftalar doğrultusunda öğrenilen şarkıların yanı sıra, ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı hareket ve dans gibi etkinlikler müzik etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bütün bu etkinlikler çocuklar için belirlenen hedeflere, müzik eğitimi yoluyla farklı bir yoldan ulaşma imkânı sağlanmaktadır.

AKIL OYUNLARI

Öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi sağlanmaktadır. Akıl oyunları dersi bireysel ve grup oyunları şeklinde belirlenen bir plan doğrultusunda uygulanmaktadır.